Mieszanie barw online dating westfalenpost anzeigen online dating

Δεδομένου ότι είναι ακόμα μια αρκετά άγνωστη μέθοδος σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ετοιμάσαμε ένα σύντομο άρθρο γι’ αυτή. Η Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) είναι μια διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στις ικανότητες ενός ατόμου και που κερδίζει πλέον έδαφος στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Η φιλοσοφία της μεθόδου αυτής είναι η διδασκαλία τόσο του γνωστικού αντικειμένου όσο και της γλώσσας, και αυτό αποτυπώνεται στη φράση «χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να μάθω, και μαθαίνω να χρησιμοποιώ τη γλώσσα».

4 Erasmus ve e Twinning gibi AB projeleri bizim öğretmen ve öğrencilerimizin uluslar arası ilişkilerin gelişmesine ,dil becerilerinin gelişmesine ve motivasyonlarının artmasına yardımcı olmaktadır.

Bildiğiniz üzere CLIL bu metodolojiyi ve eylemlerinin amaçlarını hem kendi ülkesinde hem de diğer ülkelerde tüm öğretmen ,öğrenci ve veliler arasında yaymayı amaçlamaktadır.

Editor / Praca pod redakcją: Agnieszki Kucharskiej Methodological Support / Redakcja metodologiczna: Julia Budzowska Linguistic Support / Redakcja lingwistyczna: Karolina Michałek Graphic Design / Opracowanie graficzne: Monika Goetzendorf-Grabowska ISBN 926-0-7 Το πρόγραμμα ονομάζεται «Δίγλωσση εκπαίδευση - Ένα βήμα μπροστά» και βασίζεται στη δίγλωσση εκπαίδευση και τη μέθοδο CLIL.

Με την εφαρμογή αυτών των δύο ιδεών στο σχέδιο εργασίας και την καθημερινή εργασία στο σχολείο, βοηθάμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας να βελτιώσουν τις βασικές τους ικανότητες, τις γλωσσικές δεξιότητες και τους παρακινούμε για περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων, όπως προγράμματα της ΕΕ, το Erasmus ή / και το e Twinning.

BILINGUAL EDUCATION A STEP AHEAD edukacja dwujęzyczna / bilingual education Katalog Dobrych Praktyk PRZEDSZKOLA / SZKOŁY / INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ Good Practice Catalogue PRESCHOOLS / PRIMARY SCHOOLS / INSTITUTIONS SUPPORTING EDUCATION KOUNDOURA LANGUAGE CENTRE KATERINI BILINGUAL EDUCATION / GREECE A STEP AHEAD The project called ‘Bilingual Education - a Step Ahead’ bases on bilingual education and CLIL methodology.

Implementing these two ideas into the project and school everyday work we help our teachers and students improve their key competences, language skills and motivate them for further development of international relations by means of EU projects like Erasmus and/or e Twinning.

mieszanie barw online dating-36

ACTIVITǍȚI ŞI INDICATORI DE REALIZARE: – Vizite de studiu – 6/proiect, 70 de mobilitǎți; – Seturi de teme realizate de cǎtre cadre didactice cu preşcolari/elevi – 5/proiect, 50 de planuri de lecție; – Publicarea unui Catalog de bune practici – 2 ediții; – Publicarea unui Curriculum pentru ȋnvǎțǎmȃntul preşcolar – CLIL; – Publicarea unui Curriculum pentru ȋnvǎțǎmȃntul primar – CLIL; – Publicarea unui Ghid metodologic pentru cadrele didactice din ȋnvǎțǎmȃntul preşcolar pe metodologia CLIL; – Publicarea unui Ghid metodologic pentru cadrele didactice din ȋnvǎțǎmȃntul primar pe metodologia CLIL; – Platformǎ digitalǎ – 1/proiect; 200 de IP-uri ale vizitatorilor individuali; – Paşaport Lingvistic European – 40 de certificate ; – Conferința de promovare a metodologiei CLIL – 2 (la sfȃrşitul fiecǎrui an şcolar); – – – – – 200 de participanți la conferințǎ, inclusive 40 de pǎrinți; Webinare pentru metodologia CLIL – 4/proiect; Cercetare ȋn domeniul metodologiei CLIL – 2/proiect; Expoziții despre parteneri şi proiect – 2/proiect; Noi instrumente de evaluare (listǎ de verificare, sondaje de opinie, chestionare, diagrame, etc.) pentru evaluare individualǎ, ȋn pereche şi colectivǎ utilizate ȋn abordarea evaluǎrii formative – 30/proiect (ataşate planurilor de lecție); – DVD cu fotografii/filme despre parteneri şi activitǎțile proiectului – 1/an (pentru fiecare conferințǎ); – Ateliere de lucru pentru pǎrinții interesați ȋn predarea limbii engleze acasǎ; – Sesiuni de pregǎtire pentru cadre didactice, pǎrinți şi metodişti – 2/proiect; – Site-ul proiectului – 1/proiect; 800 de IP-uri ale vizitatorilor individuali; – Activitǎți/lecții bilingve la grǎdinițǎ/şcoalǎ – de 3 ori/ sǎptǎmȃnǎ/ grǎdinițǎ/şcoalǎ – Activitǎți/lecții bilingve la centre educaționale/culturale – 4/proiect/ grǎdinițǎ/şcoalǎ.

Wiedząc, że metodologia CLIL nie jest szeroko znana, naszym celem jest również jej promowanie wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców w krajach partnerskich i poza nimi.

CELE PROJEKTU Uczestnicy będą promować rozwój zawodowy kadry edukacyjnej (wiedza i umiejętności) w ramach CLIL i edukacji dwujęzycznej.

Faalıẏ etler ve başari göstergelerı:̇ – Çalışma ziyaretleri-6 / proje, 70 hareketlilik – Çocuklar ,öğrenciler ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen tema setleri -5 / proje 50 ders planı – İyi Uygulamalar Kataloğu -2 sürüm – Okul öncesi müfredat yayını-CLIL-Okul öncesi düzeyi – İlkokul müfredat yayını-CLIL- İlkokul düzeyi – Okul öncesi öğretmenleri için metodolojik kılavuz yayınıCLIL- okul öncesi – CLIL ilköğretim öğretmenleri için metodolojik kılavuz yayını-CLIL-ilkokul düzeyi – Dijital platform,bir proje,200 ayrı IP ziyaretçi , Europass dil pasaportu,40 sertifika – Teşvik konferasları-2(her okul yılı sonu ) – 40 ı veli olmak üzere 200 konferans katılımcısı – CLIL metodolojisi üzerine web seminerleri -4 /proje – Ortak ülkelerde iki dilde eğitim araştırmaları -2 / proje – ortaklar ve proje hakkında sergi -2 / proje – CLIL değerlendirme yaklaşımında kullanılan bireysel ve takım değerlendirmeleri (kontrol listeleri,anketler,tablolar v.b )30 / proje – Ortaklar ve proje ile ilgili film ve fotoğraflar ola DVD (yılda bir defa) – Evde İngilizce öğretimiyle ilgilenen anne babalar için atölye çalışmaları -4 / proje – Eğitim toplantıları öğretmenler ,veliler ,metodolojistler (A8) – 2 / proje – Proje websitesi-projede bir kez – 800 IP ziyaretçisi – Ana okulları ve okullarda iki dilde eğitim sınıfları -3kez / hafta / okul – Eğitim ve kültür merkezlerinde iki dilde eğitim sınıfları – 4 / proje / okul.

Proiectul intitulat “Educația bilingvǎ: un pas ȋnainte” se bazeazǎ pe educația bilingvǎ şi metodologia CLIL.

Leave a Reply

  1. Pinay sex chatrooms for free no registration 09-Nov-2017 20:01

    It's an attitude people think of as very French — the idea that you can have an affair a healthy marriage. We yelled about cheating — he'd do it, I'd do it, we'd be furious with each other.

  2. Live sex chat through msg 25-Jun-2017 16:15

    It is jam-packed with nutrients that support healthy gut bacteria, promote a strong immune system and keep everything moving with regularity.

  3. Group sex chat for free without registration 03-Oct-2017 08:38

    The king invites all of the maidens in the land to a ball with a shoe-test, identifies Zezolla (tonnie) after the shoe jumps from his hand to her foot, and eventually marries her.